Skip to the main content

Verwerking van AEEA in Nederland

Verwerkers van AEEA zijn volgens de Regeling AEEA verplicht om elk jaar voor 1 mei de in het voorgaande kalenderjaar de ingezamelde en verwerkte hoeveelheid AEEA te melden aan het NWR. Deze verplichting is ook van toepassing op exporteurs van AEEA voor verwerking in het buitenland. De melding is inclusief de behaalde streefcijfers nuttige toepassing als bedoeld in bijlage V van Richtlijn nr. 2012/19/EU.

Als verwerker heeft u daarnaast de verplichting om te zorgen voor passende verwerking van alle ingezamelde AEEA. Passende verwerking is omschreven in artikel 11 van de Regeling AEEA en geldt ook voor het verwerken van AEEA die niet gescheiden is van andere, niet daartoe behorende afvalstoffen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt met de producenten en importeurs aan de invoering van een afgifteplicht voor AEEA. De eerste ontvangers, dat wil zeggen de partijen die afgedankte apparaten ontvangen uit handen van consument of professionele gebruiker worden daarmee verplicht om de ontvangen AEEA af te geven aan CENELEC-gecertificeerde verwerkers, al dan niet via een producentenorganisatie en/of uitvoeringsorganisatie.

CENELEC standaard van toepassing op verwerking

Artikel 11 van de Regeling AEEA schrijft onder meer voor dat de verwerker van AEEA:

  • in het bezit dient te zijn van een geldige conformiteitsverklaring, dat wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke normen en specificaties van de CENELEC Standard
  • de ingenomen AEEA ten minste verwerkt in overeenstemming met de aan deze conformiteitsverklaring ten grondslag liggende normen en specificaties van de CENELEC Standard.

De CENELEC Standard is de opvolger van WEEELABEX. De lijst met gecertificeerde verwerkers die volgens deze standaard werken wordt gepubliceerd door de WEEELABEX-organisatie.

Register van verwerkers

Meldpunt verwerkers

Kent u een partij die volgens u verwerker van AEEA is en die niet voorkomt in de lijst met geregistreerde verwerkers, dan kunt deze partij melden bij het NWR.

Geen kosten voor verwerkers

Als verwerker van AEEA hoeft u niet bij te dragen in de kosten van het register (NWR).

Producenten en importeurs die EEA als eerste in Nederland op de markt brengen dragen de Producentenverantwoordelijkheid en daarom tevens de kosten die het NWR maakt voor de registratie- en rapportage.

Veelgestelde vragen (FAQ)

De website en portal zijn vernieuwd. Het is mogelijk om te rapporteren over 2022. Als u ook eerdere jaren heeft ingediend en u wilt deze data inzien en eventueel wijzigen dan is dat op dit moment nog niet mogelijk. U ontvangt snel bericht wanneer dit mogelijk is. Is er iets mis gegaan of wilt u dringende wijzingen doorvoeren, stuurt u ons dan een e-mail.

De website en portal zijn vernieuwd. Daarom kunt u op dit moment uitsluitend rapporteren over 2021 als u hiervoor een uitnodiging per e-mail heeft ontvangen met een link naar het rapportageformulier. Voor 15 april 2023 ontvangen alle geregistreerde bedrijven bericht wanneer dit mogelijk is.

Als u zich wilt afmelden voor registratie, bijvoorbeeld omdat u geen enkele registratieplichte activiteit meer verricht, neem dan contact met ons op via e-mail. Geef daarbij een duidelijke motivering aan. De data blijven opgenomen in het register.

Lees de begeleidende teksten door. Mocht dit toch leiden tot vragen of knelpunten, neem dan contact met ons op bijvoorkeur via e-mail. Telefonisch contact is eveneens mogelijk.

Het register beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de wetgeving anders dan in deze FAQ. De overheid heeft hiervoor een gespecialiseerd loket; de Helpdesk Afvalbeheer.

Vanaf 15 augustus 2018 zijn de wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte (scope) in de Regeling AEEA van kracht. Extra producten zijn onder de scope van de Regeling komen te vallen.
Voorheen vielen producten, die voor hun primaire functie niet afhankelijk zijn van elektriciteit, buiten de scope van de Regeling. Per 15 augustus 2018 vallen alle producten met een elektrische functie binnen de scope, tenzij het product onder een uitzondering in de Regeling AEEA valt.

Bent u een verwerker van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), dan heeft u de volgende verplichtingen:
– zorgen voor passende verwerking van al het gescheiden ingezamelde AEEA volgens de best beschikbare technieken. Passende verwerking betekent:
* naleving van scheidingseisen voor inrichtingen die inzamelen/verwerken (bijlage VII van de WEEE Directive)
* behalen streefcijfers voor nuttige toepassing, (bijlage V van de WEEE Directive).
* verwerking volgens het Cenelec standaard verwerking
– elk jaar voor 1 mei rapporteren aan Stichting Nationaal (W)EEE Register van de door u in het voorafgaande kalenderjaar verwerkte gewicht AEEA en de daarbij behaalde streefcijfers voor (materiaal)hergebruik en nuttige toepassing.

Een buitenlandse producent of importeur kan een rechtspersoon in Nederland machtigen tot authorized representative volgens artikel 21 van de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn) om namens hem te voldoen aan de uit de regeling voortvloeiende verplichtingen. Dat houdt in: de registratie uitvoeren, het aangeven hoe hij aan zijn inzamelverplichting voldoet en de jaarlijkse rapportage uitvoeren. Vanaf dat moment is de authorized representative verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de producent. De producent of importeur dient zich nog immer aan te sluiten bij Stichting OPEN.

Een producent of importeur van elektrische en elektronische apparaten (EEA) dient zich aan te sluiten bij Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN).

Registratie bij Stichting OPEN betekent dat hierdoor ook de registratie bij Stichting Nationaal (W)EEE Register (NWR) namens deze producent plaatsvindt door Stichting OPEN.

Raadpleeg hiervoor de Handreiking reikwijdte (pagina documenten). Dit is een hulpmiddel om te bepalen welke apparaten vallen onder het begrip ‘elektrische en elektronische apparaten’ zoals in de WEEE Richtlijn wordt benoemd in artikel 1.f. Enkele specifieke apparaten worden behandeld in hoofdstuk 3 van de Europese Veelgestelde vragen WEEE Directive.
Vanaf 15 augustus 2018 zijn de wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte (scope) in de Regeling AEEA van kracht. Extra producten zijn onder de scope van de Regeling komen te vallen.
Voorheen vielen producten, die voor hun primaire functie niet afhankelijk zijn van elektriciteit, buiten de scope van de Regeling. Per 15 augustus 2018 vallen alle producten met een elektrische functie binnen de scope, tenzij het product onder een uitzondering in de Regeling AEEA valt.

Indien u bedrijfsmatig EEA inzamelt en deze voor hergebruik naar het buitenland exporteert, bent u sinds 1 januari 2021 verplicht zich te registreren bij het NWR als Exporteur EEA voor hergebruik. Tevens bent u verplicht om te rapporteren over het gewicht voor hergebruik geëxporteerde EEA. De eerste rapportage betreft het kalenderjaar 2021. De rapportage dient elk jaar vóór 1 mei te worden ingediend. Registreren als exporteur EEA voor hergebruik kan op de pagina voor exporteur EEA voor hergebruik.

Producenten en importeurs die EEA als eerste in Nederland op de markt brengen dragen de Producentenverantwoordelijkheid en daarom tevens de kosten van registratie- en rapportage die hiervoor door het NWR gemaakt worden. Als exporteur voor hergebruik hoeft u niet bij te dragen in de kosten.

Ja, als verwerker of exporteur van AEEA moet u zich registreren. Een verwerker is een bedrijf dat afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in Nederland be- of verwerkt of voor verwerking naar het buitenland exporteert. Als exporterende handelaar bent u dus ook een verwerker die het gewicht van inzameling en (materiaal)hergebruik moet rapporteren (opgeven aan NWR). AEEA dat door Stichting OPEN is ingezameld en bij u wordt verwerkt rapporteert de Stichting OPEN aan NWR. Voorraden EEA (van producenten) die vernietigd worden, hoeven niet te worden gerapporteerd: deze zijn namelijk nooit op de markt gezet. Verwerkers kunnen zich registreren op de pagina voor verwerkers.

Voor verwerkers en exporteurs voor hergebruik is de registratie gratis. De producenten dragen de kosten voor het Nationaal (W)EEE Register. Het maximale tarief van het Register is €175,- per jaar. Het tarief voor rapportagejaar 2022 is vastgesteld op € 75,- per producent per jaar; het tarief voor rapportagejaar 2023 wordt binnenkort bekend gemaakt. De kosten voor rapportagejaar 2022 worden door Stichting OPEN bij de aangesloten producenten in rekening gebracht.

Ja, als producent van AEEA moet u zich registreren. De definitie van een producent staat onder artikel 1.p van de Regeling AEEA . Importeurs en webshops vallen ook onder deze definitie. De registratie van producenten wordt verzorgd door de stichting OPEN. Hier vindt u meer informatie hoe u zich kunt registreren.