Skip to the main content

Nationaal (W)EEE Register

Stichting Nationaal (W)EEE Register (NWR) is aangewezen door de overheid om een register in te richten en beheren zoals beschreven in artikel 18 van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA). Het register zorgt voor het registreren en rapporteren van gegevens van:

  • producenten en importeurs van EEA (via Stichting OPEN),
  • verwerkers van AEEE in Nederland,
  • exporteurs van AEEA voor verwerking in het buitenland,
  • exporteurs van EEA voor hergebruik in het buitenland.

De gegevens zijn zodanig en zodanig geregistreerd dat voldaan wordt aan richtlijn nr. 2012/19/EU en controle daarvan door degenen die belast zijn met het toezicht op de naleving daarop binnen een redelijke termijn mogelijk is. Het register wordt gefinancierd door de producenten van EEA. De opdrachtgever van het register is de overheid.

 

EEA:    Elektrische en Elektronische Apparatuur
AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
NWR:  Stichting Nationaal (W)EEE Register

Wat doet het Nationaal (W)EEE Register?

NWR rapporteert jaarlijks voor 1 juli aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het vorige kalenderjaar, ten minste:

  • de totale hoeveelheid in Nederland in de handel gebrachte hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur;
  • de totale hoeveelheid verwerkte elektrische en elektronische apparatuur, en
  • de resultaten met betrekking tot het behalen van de streefcijfers voor nuttige toepassing als bedoeld in bijlage V van richtlijn nr. 2012/19/EU.

Registratieplicht van export voor hergebruik

Exporteurs van EEA voor hergebruik zijn vanaf 2021 verplicht om te registreren en rapporteren. NWR draagt actief bij aan het bekend maken van deze verplichting. Exporteurs voor hergebruik kunnen benaderd worden. Ook de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILenT) houdt actief toezicht op de naleving van de regels.

Elke exporteur van EEA voor hergebruik is wettelijk verplicht om elk jaar vóór 1 mei over het hele voorgaande jaar het geëxporteerde gewicht te rapporteren aan het register. Als u al bent ingeschreven als producent/importeur of verwerker dan hoeft u niets te doen. U krijgt dan elk jaar de vraag om uw rapportage aan te vullen met het gewicht van uw export voor hergebruik.

Veelgestelde vragen

De website en portal zijn vernieuwd. Het is mogelijk om te rapporteren over 2022. Als u ook eerdere jaren heeft ingediend en u wilt deze data inzien en eventueel wijzigen dan is dat op dit moment nog niet mogelijk. U ontvangt snel bericht wanneer dit mogelijk is. Is er iets mis gegaan of wilt u dringende wijzingen doorvoeren, stuurt u ons dan een e-mail.

De website en portal zijn vernieuwd. Daarom kunt u op dit moment uitsluitend rapporteren over 2021 als u hiervoor een uitnodiging per e-mail heeft ontvangen met een link naar het rapportageformulier. Voor 15 april 2023 ontvangen alle geregistreerde bedrijven bericht wanneer dit mogelijk is.

Als u zich wilt afmelden voor registratie, bijvoorbeeld omdat u geen enkele registratieplichte activiteit meer verricht, neem dan contact met ons op via e-mail. Geef daarbij een duidelijke motivering aan. De data blijven opgenomen in het register.

Lees de begeleidende teksten door. Mocht dit toch leiden tot vragen of knelpunten, neem dan contact met ons op bijvoorkeur via e-mail. Telefonisch contact is eveneens mogelijk.

Het register beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de wetgeving anders dan in deze FAQ. De overheid heeft hiervoor een gespecialiseerd loket; de Helpdesk Afvalbeheer.

Vanaf 15 augustus 2018 zijn de wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte (scope) in de Regeling AEEA van kracht. Extra producten zijn onder de scope van de Regeling komen te vallen.
Voorheen vielen producten, die voor hun primaire functie niet afhankelijk zijn van elektriciteit, buiten de scope van de Regeling. Per 15 augustus 2018 vallen alle producten met een elektrische functie binnen de scope, tenzij het product onder een uitzondering in de Regeling AEEA valt.

Bent u een verwerker van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), dan heeft u de volgende verplichtingen:
– zorgen voor passende verwerking van al het gescheiden ingezamelde AEEA volgens de best beschikbare technieken. Passende verwerking betekent:
* naleving van scheidingseisen voor inrichtingen die inzamelen/verwerken (bijlage VII van de WEEE Directive)
* behalen streefcijfers voor nuttige toepassing, (bijlage V van de WEEE Directive).
* verwerking volgens het Cenelec standaard verwerking
– elk jaar voor 1 mei rapporteren aan Stichting Nationaal (W)EEE Register van de door u in het voorafgaande kalenderjaar verwerkte gewicht AEEA en de daarbij behaalde streefcijfers voor (materiaal)hergebruik en nuttige toepassing.

Een buitenlandse producent of importeur kan een rechtspersoon in Nederland machtigen tot authorized representative volgens artikel 21 van de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn) om namens hem te voldoen aan de uit de regeling voortvloeiende verplichtingen. Dat houdt in: de registratie uitvoeren, het aangeven hoe hij aan zijn inzamelverplichting voldoet en de jaarlijkse rapportage uitvoeren. Vanaf dat moment is de authorized representative verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de producent. De producent of importeur dient zich nog immer aan te sluiten bij Stichting OPEN.

Een producent of importeur van elektrische en elektronische apparaten (EEA) dient zich aan te sluiten bij Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN).

Registratie bij Stichting OPEN betekent dat hierdoor ook de registratie bij Stichting Nationaal (W)EEE Register (NWR) namens deze producent plaatsvindt door Stichting OPEN.

Raadpleeg hiervoor de Handreiking reikwijdte (pagina documenten). Dit is een hulpmiddel om te bepalen welke apparaten vallen onder het begrip ‘elektrische en elektronische apparaten’ zoals in de WEEE Richtlijn wordt benoemd in artikel 1.f. Enkele specifieke apparaten worden behandeld in hoofdstuk 3 van de Europese Veelgestelde vragen WEEE Directive.
Vanaf 15 augustus 2018 zijn de wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte (scope) in de Regeling AEEA van kracht. Extra producten zijn onder de scope van de Regeling komen te vallen.
Voorheen vielen producten, die voor hun primaire functie niet afhankelijk zijn van elektriciteit, buiten de scope van de Regeling. Per 15 augustus 2018 vallen alle producten met een elektrische functie binnen de scope, tenzij het product onder een uitzondering in de Regeling AEEA valt.

Indien u bedrijfsmatig EEA inzamelt en deze voor hergebruik naar het buitenland exporteert, bent u sinds 1 januari 2021 verplicht zich te registreren bij het NWR als Exporteur EEA voor hergebruik. Tevens bent u verplicht om te rapporteren over het gewicht voor hergebruik geëxporteerde EEA. De eerste rapportage betreft het kalenderjaar 2021. De rapportage dient elk jaar vóór 1 mei te worden ingediend. Registreren als exporteur EEA voor hergebruik kan op de pagina voor exporteur EEA voor hergebruik.

Producenten en importeurs die EEA als eerste in Nederland op de markt brengen dragen de Producentenverantwoordelijkheid en daarom tevens de kosten van registratie- en rapportage die hiervoor door het NWR gemaakt worden. Als exporteur voor hergebruik hoeft u niet bij te dragen in de kosten.

Ja, als verwerker of exporteur van AEEA moet u zich registreren. Een verwerker is een bedrijf dat afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in Nederland be- of verwerkt of voor verwerking naar het buitenland exporteert. Als exporterende handelaar bent u dus ook een verwerker die het gewicht van inzameling en (materiaal)hergebruik moet rapporteren (opgeven aan NWR). AEEA dat door Stichting OPEN is ingezameld en bij u wordt verwerkt rapporteert de Stichting OPEN aan NWR. Voorraden EEA (van producenten) die vernietigd worden, hoeven niet te worden gerapporteerd: deze zijn namelijk nooit op de markt gezet. Verwerkers kunnen zich registreren op de pagina voor verwerkers.

Voor verwerkers en exporteurs voor hergebruik is de registratie gratis. De producenten dragen de kosten voor het Nationaal (W)EEE Register. Het maximale tarief van het Register is €175,- per jaar. Het tarief voor rapportagejaar 2022 is vastgesteld op € 75,- per producent per jaar; het tarief voor rapportagejaar 2023 wordt binnenkort bekend gemaakt. De kosten voor rapportagejaar 2022 worden door Stichting OPEN bij de aangesloten producenten in rekening gebracht.

Ja, als producent van AEEA moet u zich registreren. De definitie van een producent staat onder artikel 1.p van de Regeling AEEA . Importeurs en webshops vallen ook onder deze definitie. De registratie van producenten wordt verzorgd door de stichting OPEN. Hier vindt u meer informatie hoe u zich kunt registreren.